Pole Akrobatik 6-10 Jahre, Freitag 16:00-16:50 [freie Plätze: 12] || 1347