Pole Akrobatik 10-16 Jahre, Freitag 17:00-17:50 [freie Plätze: 13] || 1353