Pole Akrobatik 10-16 Jahre, Freitag 17:00-17:50 || 1353 || 2013-07-3