Pole Akrobatik 6-10 Jahre, Freitag 16:00-16:50 || 1347 || 2016-05-6